POSEBNI PROGRAM

U našem vrtiću provodi se posebni Program odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u jutarnjem terminu od 6:00 do 16:00 h.
Mjesečna cijena tog programa je 109,63 eura.

10-satni vrtićki program

ISKRICE

10-satni vrtićki program

ŠKOLJKICE

Razumijevanje uzajamne povezanosti svih živih bića i njihova okoliša te razvijanje ekološke osjetljivosti djece složen je i dugotrajan proces u kojem je Dječji vrtić Kremenko kreirao jedinstveni Program odgoja i obrazovanja za održivi razvoj primjeren psihofizičkim sposobnostima i interesima djece. Temeljen je na znanstvenim spoznajama i dosezima moderne pedagogije te se praktično provodi s djecom predškolske dobi od treće godine
života.
Programske aktivnosti se kontinuirano ostvaruju u trajanju pedagoške godine, od 1.rujna do 31.kolovoza.
Programske aktivnosti se provode svakodnevno kao posebni desetosatni program u obliku neposrednog rada u odgojno-obrazovnoj skupini, boravku djece van prostorija Vrtića, posjeta ustanovama i sadržajima koji podupiru našu viziju, organiziranih vođenih i slobodnih aktivnosti u skladu s važnim datumima, gostovanja vanjskih suradnika iz područja održivog razvoja, projektnih aktivnosti s djecom i roditeljima i lokalnom zajednicom te kroz
senzibiliziranje i osvješćivanje roditelja i lokalne zajednice za važnost onoga što odgoj za održivi razvoj predstavlja.
Realizaciju Programa odgoja i obrazovanja za održivi razvoj za djecu predškolske dobi provode odgojiteljice koje osim dobrog poznavanja razvojnih karakteristika djece predškolske dobi te dobrog vladanja pedagoških metodama primjerenim radu s djecom te dobi, imaju završene edukacije u stručno-razvojnom centru Dječjeg vrtića Srednjaci u Zagrebu na temu odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

Najraširenija definicija održivog razvoja ističe kako je to „razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a istodobno ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“ (Braun, 1987.)
Nadalje, zaštita okoliša i održivi razvoj strateško su pitanje gotovo svake države, a središnja briga je promjena svijesti i osvještavanje novih generacija.
Temeljne vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje proizlaze upravi iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalna te prirodne baštine naše domovine, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, 2015)
Dakle, u sustav odgojnih vrijednosti i utjecaja na dijete, integrirana je ekološka dimenzija prema Programu odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. Program je u suglasju s etičkim, moralnim i humanim načelima (Smojver, 2008.), a temeljen je na programskim i zakonskim dokumentima iz domene ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji su sljedeći:

 •  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 •  Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece
 •  Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Značajke Programa odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u skladu su s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece i zagovaraju:

 • Integracijski pristup u učenju jer se ekološki pojmovi najjednostavnije uče i prihvaćaju upravo kroz vlastito iskustvo, proživljavanjem kroz sva osjetila, na osnovi Emocionalnih doživljaja
 • Korištenje socio-afektivnog pristupa gdje pozitivni emocionalni doživljaju utječu na razvoj ekološke osjetljivosti te na promjene ponašajnih obrazaca kod djece
 • Aktivno partnerstvo s obitelji i lokalom zajednicom
 • Cjelovitost, kontinuiranost i razvojnu prirodu Programa

Ciljevi Programa odgoja i obrazovanja za održivi razvoj su sljedeći:

 •  Razumijevanje uzajamne povezanosti svih živih bića i njihova okoliša
 • Razumijevanje prirodnih procesa
 • Izgradnja pozitivnih stavova prema prirodi
 • Izgradnja pozitivnog odnosa prema okolišu u svakodnevnom djelovanju
 • Razvijanje ekološke osjetljivosti djece
 • Razvijanje aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju
 • Razvijanje zdravstvenih i kulturno-higijenskih navika i vještina
 • Razvijanje pozitivnog odnosa prema zdravoj i raznovrsnoj prehrani
 • Kreiranje specifičnog ekološkog konteksta i prostorno-materijalnog okruženja koje će poticati na istraživanje, eksperimentiranje i konstruiranje
 • Kontinuirano jačanje kompetencija odgojitelja za prepoznavanje dječjih prava i potreba
 • Kontinuirano educiranje odgojitelja za provedbu Programa